Actualiteit

Van Gompel Mediation deelt graag volgende actuele berichten met u over:

  • Bemiddeling in het algemeen
  • Bemiddeling in commerciële en vennootschapsgeschillen.

14 nov
Hans Van Gompel volgde de opleiding “Uw Raad weet raad”, georganiseerd in samenwerking tussen Guberna, het Instituut voor Bestuurders, en VKW Academy. Tijdens de verschillende modules werd nogmaals bevestigd dat een consequente toepassing van de principes van corporate governance en het voorhanden zijn van een evenwichtig samengestelde actieve Raad van Bestuur en/of Raad van Advies een effectieve meerwaarde uitmaakt voor een onderneming, niet in het minst bij belangrijke beslissingsmomenten als groei, internationalisering, risico-inschatting en het aantrekken van externe middelen. Elk onderdeel bestond uit een theoretische uiteenzetting van het behandelde thema, waarna deze theorie werd getoetst aan de praktijk door testimonials...
Read More
29 apr
Op 28 februari 2019 organiseerde de ADR*-Commissie van de balie Limburg een bijeenkomst voor de Limburgse bemiddelaars. Hans Van Gompel was één van de deelnemers. Volgende inhoudelijke topics werden behandeld: Wijziging van artikel 1728 Ger. W. inzake de vertrouwelijkheid De zin of onzin van een pre-installatievergadering tussen bemiddelaar en advocaten Do’s en don’ts bij de redactie van een bemiddelingsovereenkomst In een tweede gedeelte was er een evaluatie van het traject bemiddeling binnen de Limburgse Familierechtbank en van het pilootproject lopende binnen de Ondernemingsrechtbank te Hasselt en Tongeren.   *Alternative Dispute Resolution
18 apr
Op 18 december 2018 organiseerde de UHasselt een studienamiddag over de nieuwe bemiddelingswet. Hans Van Gompel nam hieraan deel. Een interessant item dat werd toegelicht door Professor Eric Lancksweerdt was de zogenaamde “paradigma-omslag” vervat in de nieuwe wet: rechters zijn niet langer loutere makers van vonnissen, maar hebben een actieve rol in het zoeken naar een oplossing van het geschil (o.m. door te trachten partijen te verzoenen). Dit vertaalt zich ook naar de advocaat, die, in toepassing van de nieuwe wet, verplicht is zijn cliënt te wijzen op de verschillende manieren waarop een geschil kan worden opgelost. De focus ligt...
Read More
12 nov
Op 30 oktober 2018 nam Hans Van Gompel deel aan een nieuwe intervisiesessie van ‘Uw Bemiddelaars’. De deelnemers deelden hun ervaringen van hun recente bemiddelingen. O.m. volgende items werden besproken: Hoe om te gaan met culturele en linguïstische verschillen ? Wat met ‘agressieve’ deelnemers aan een bemiddeling ? Fricties met de raadslieden van de deelnemers. De spanningslijn tussen bemiddeling en coaching. Uw Bemiddelaars is een vereniging van erkende bemiddelaars, verspreid over gans Vlaanderen (www.uwbemiddelaars.be). Hans Van Gompel is één van de stichtende leden.
6 nov
Hans Van Gompel volgde een driedaagse opleiding (27.09, 04.10 en 18.10) rond het thema ‘bemiddelingsgericht werken in familiebedrijven’. De opleiding werd verzorgd door MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen). Elke opleidingsdag startte met een theoretisch kader van de eigenheden van spanningen en geschillen binnen een familiebedrijf. Daarna werd die theorie steeds praktisch toegepast via o.m. specifieke rollenspellen waarin de deelnemers actief werden betrokken en uitgedaagd (als acteur, bemiddelaar of observator). Geïnteresseerd in het programma ? Klik hier.
16 aug
Op haar laatste jaarvergadering heeft Cepani Hans Van Gompel aanvaard als lid van de vereniging. Cepani is het Belgische centrum voor (nationale en internationale) arbitrage en bemiddeling. Voor deze materies is Cepani toonaangevend in België. De vereniging heeft een dubbele doelstelling: het inrichten van arbitrage- en bemiddelingsprocedures; de actieve promotie van arbitrage, bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Voor meer informatie: www.cepani.be. Hans Van Gompel was al meermaals betrokken als arbiter en raadsman bij Cepani-arbitrages. Recentelijk werd hij ook aangesteld als mediator in een bemiddeling in toepassing van het Cepani-Mediatiereglement.
16 aug
Sinds 12 juli 2018 is de nieuwe bemiddelingswet in werking getreden. Voor een bespreking hiervan: zie één van de vorige artikels in “Actualiteit”: “Nieuw wetsontwerp verruimt het toepassingsgebied van bemiddeling en geeft een wettelijke basis aan ‘collaboratieve onderhandelingen”.
4 jun
De – erg actieve – Minister van Justitie stelde een wetsontwerp op houdende ‘diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijzigingen van het gerechtelijk wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossingen’. Het wetsontwerp verscheen op 8 februari 2018 op de website van de kamer en doorloopt momenteel het wetgevend proces. Normaliter zal er hierover op korte termijn worden gestemd. Het wetsontwerp bevat een aantal belangrijke bepalingen over alternatieve geschillenbeslechting. Enerzijds bevat het ontwerp een aantal artikels ter verruiming van het toepassingsgebied van de bemiddeling. In concreto krijgen de rechtbanken de mogelijkheid om zelf meer initiatieven...
Read More
28 mrt
Sinds enige tijd bestaat er bij het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg een bemiddelingskamer voor familiebedrijven. De bemiddelingskamer wenst familiale ondernemers een forum aan te bieden om bij problemen of conflicten rond het familiaal bedrijf tot een duurzame, bemiddelde oplossing te komen. Zie hier het persbericht dat verscheen in De Standaard.  Hans Van Gompel stelde zich kandidaat om als bemiddelaar te worden aangesteld.
22 mrt
Hans Van Gompel was één van de deelnemers van het (eerste) Transitio-traject georganiseerd door Voka Limburg. Samen met 11 andere ondernemers werd gedurende 10 sessies gereflecteerd over de transitiestappen voor ondernemingen in het algemeen en de eigen onderneming in het bijzonder om adequaat te kunnen inspelen op toekomstige uitdagingen en opportuniteiten. O.m. volgende thema’s kwamen aan bod (die telkens werden ingeleid door vakspecialisten): strategie en groei; marktkennis en sectoranalyse; financiële en juridische structuur; leiderschap; waardering; employer branding. Lees hier het interview van begeleiders Pieter Smeets (Voka Family Business Center) en Stefan Vanderick (Moove Forward) in Bedrijvig Limburg.  
14 feb
Hans Van Gompel nam op 13 februari 2018 deel aan de intervisie-sessie georganiseerd door Uw Bemiddelaars. De aanwezige erkende bemiddelaars deelden hun ervaringen over hun recente bemiddelingen, met speciale aandacht voor hierbij vastgestelde pijnpunten. De corona leverde hierop nuttige feedback. Uw Bemiddelaars is een vereniging van erkende bemiddelaars verspreid over gans Vlaanderen (www.uwbemiddelaars.be). Hans Van Gompel is één van de stichtende leden.
25 jan
Hans Van Gompel volgde de opleiding ‘Masterclass Conflictonderhandelen voor Professionelen’. Tijdens deze driedaagse opleiding (zie link) kregen de deelnemers inzicht in gans de theoretische onderbouwing van het onderhandelingsproces. Deze theorie werd getoetst aan de praktijk aan de hand van een casus met rollenspel.
15 jan
Op 13 december 2017 was er een samenkomst van het multidisciplinair team: Inge Buseyne, Jo François, Eddy Claesen en Ine Ponet wisselden samen met Hans Van Gompel ervaringen uit van de recente bemiddelingscasussen die door hen respectievelijk werden behandeld.
29 nov
Als men een geschil zou vergelijken met de Titanic, zijn de emoties het onderliggend gedeelte van de opdoemende ijsberg. Als de emoties niet worden gedetecteerd en gekanaliseerd, zal het geschil onvermijdelijk escaleren en eindigen in een fatale botsing met de ijsberg. Het professioneel omgaan met emoties van de betrokkenen is dan ook een belangrijke taak voor de bemiddelaar. Achter de emoties gaan immers de motieven – de redenen waarom elke betrokkene in het geschil is verzeild – en de belangen – de activa die men ondanks het geschil wenst gevrijwaard te zien – schuil van de betrokkenen. Het is met...
Read More
16 nov
Bij een gerechtelijke bemiddeling gaat de rechtbank, in samenspraak met en akkoord van de partijen, een erkend bemiddelaar aanstellen. Samen met partijen, moet de bemiddelaar dan gedurende een bepaalde periode onderzoeken of een bemiddelde oplossing van het geschil nog mogelijk is. Op het ogenblik van de aanstelling van de bemiddelaar hebben (de raadslieden van) partijen vaak al conclusies opgesteld waarin een ganse (per definitie partijdige) juridische argumentatie is gevoerd. In een goede conclusie wordt immers het (eenzijdig) juridisch standpunt van partijen zo goed mogelijk toegelicht. Bovendien gingen er vaak scherpe en verhitte pleidooien vooraf aan het vonnis tot aanstelling van...
Read More
27 okt
In een interview met Ad Rem, het tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies, pleit Hans Van Gompel om bemiddeling ook voor “zakelijke” geschillen in te zetten als volwaardig wijze van geschillenoplossing. Hans gaf grif toe dat zijn zienswijze hierover in de loop der jaren gevoelig was veranderd : “Ik was er toen – toevoeging : bij het begin van zijn loopbaan als advocaat – van overtuigd dat met die “zakelijke dossiers” minder emoties gepaard gingen. Intussen weet ik wel beter. Ook bij ondernemingsrechterlijke zaken zijn emoties vaak de spreekwoordelijke olifant in de kamer en je kan pas tot een...
Read More
4 okt
In een recent artikel “Bemiddeling, potpourri & toekomstmuziek” hield mevrouw Wendy Hensen de plannen en initiatieven van Minister van Justitie Koen Geens over bemiddeling tegen het daglicht. Mevrouw Hensen is momenteel bezig met het schrijven van een doctoraat over bemiddeling aan de Universiteit Hasselt. Uitgangspunt: de beleidsverklaring van 17 maart 2014 Startpunt van het artikel is de beleidsverklaring van 17 november 2014 van de Minister, waarin de Minister het voornemen formuleerde dat “maximaal ingezet (moet worden) op de bevordering van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, zoals bemiddeling, om de rechtbanken te ontlasten”. De Minister wilde meteen ook incentives geven aan minnelijke...
Read More
4 okt
In zijn bekende boek “Karakter” (uitgegeven in 1938) beschrijft F. Bordewijk deurwaarder Dreverhaven (in de gelijknamige film prachtig vertolkt door Jan Decleir) als een doelgericht, maar tegelijkertijd hard (bijna meedogenloos) personage. Dit beeld leeft ook nog anno 2016-2017: de deurwaarder als strikte, maar tegelijkertijd weinig empathische uitvoerder van vonnissen en arresten. Dit beeld strookt evenwel niet meer met de huidige, moderne deurwaarderspraktijk. Integendeel, in een interview in De Juristenkrant wijzen kandidaat-gerechtsdeurwaarders K. Vindevogel en H. De Clerck erop dat bemiddeling als rode draad loopt door hun praktijk. Op de vraag op welke manier een gerechtsdeurwaarder invulling geeft aan bemiddeling, antwoordt K. Vindevogel:...
Read More
25 sep
Onder de titel “Disputen tussen aandeelhouders: ga voor een bemiddelde oplossing i.p.v. een vechtscheiding” verscheen er in Business Vlaanderen een column van de hand van Hans Van Gompel. In zijn column pleit Hans Van Gompel ervoor dat aandeelhouders er alle voordeel bij hebben om meester te blijven van hun geschil, en om dit “in eigen beheer” op te lossen. Dit geeft een veel grotere garantie op een gedragen en evenwichtige oplossing, anders dan bij een van bovenuit – via vonnis – opgelegde oplossing. Om dit te bereiken is het o.m. van belang dat: de betrokken partijen ‘on speaking terms’ kunnen blijven, ondanks de vaak...
Read More