Kosten

Voor de eigenlijke bemiddelingsgesprekken wordt door Van Gompel Mediation een uurtarief aangerekend van 250,00 €/uur, te vermeerderen met BTW. Ondersteuning voor een juridische, economische of een andere technische audit zal worden aangerekend aan een uurtarief van 180,00 €/uur, te vermeerderen met BTW. Dezelfde uurtarieven zullen eveneens worden aangerekend voor diensten geleverd door het multidisciplinaire team.

De kosten worden door iedere deelnemer pro rata gedragen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken tussen de deelnemers aan de bemiddeling. Bij de aanvang van de bemiddeling zal door iedere deelnemer een voorschotfactuur worden voldaan van 1.250,00 €, vermeerderd met BTW, ter dekking van een bemiddelingstraject van om en bij de 10 uren. Indien het bemiddelingstraject sneller tot succes leidt, dan wel door één of meerdere deelnemers zal worden gestaakt, verbindt Van Gompel Mediation zich ertoe het resterende gedeelte van het voorschot aan iedere deelnemer pro rata terug te storten. Afhankelijk van de duur van elk traject, zullen bijkomende voorschotten worden gevraagd overeenkomstig voornoemde afspraken.

Bij niet-betaling van een voorschot door een deelnemer, is Van Gompel Mediation gerechtigd de bemiddeling onmiddellijk op te schorten.